Siemens Sp. z o.o.

POLEN

Verksamhetsgren

 • Laboratoriereagenser
 • Utrustning för tomografi
 • Röntgenapparatur
 • Analysatorer
 • Medicinsk utrustning
 • Blodprovsreagenser
 • Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
 • Reparation och underhåll av röntgenutrustning
 • Apparatur och utrustning för radioterapi
 • MRT-utrustning
 • Apparatur för angiografi
 • Reagens och kontrastmedel
 • Pipetter för laboratorier och tillbehör
 • Kemiska reagenser
 • Biokemiska analysatorer
 • Ultraljudsapparat
 • Digital angiografiutrustning
 • Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning
 • Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning
 • Mammografiapparatur
 • Laboratorieglas
 • Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
 • Medicinsk apparatur
 • Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
 • Provrör
 • Blodgruppsreagenser
 • Apparater för analys av blod
 • Framkallningsapparatur för röntgenfilm
 • Reparation och underhåll
 • Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
 • Gammakameror
 • Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
 • Diverse medicinktekniska produkter
 • Reagensremsor
 • Apparatur för MR-undersökning
 • Anläggningsarbete
 • Medicinsk programvara
 • Pipetter
 • Apparatur för kardioangiografi
 • Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater
 • Reagenser för elektrofores
 • Pipettspetsar
 • Diagnostiska medel
 • Laboratoriecentrifuger och tillbehör
 • Defibrillator
 • Hematologiska analysatorer
 • Immunoassay-analysatorer
 • Installation av medicinsk utrustning
 • Infusionspumpar
 • Arkitektonisk formgivning
 • Röntgenbord
 • Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik
 • Instrumenttransformator
 • Reparation och renovering
 • MR-scanners
 • Patientövervakningssystem
 • Röntgendiagnostisk utrustning
 • Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
 • Delar till gasturbiner
 • Underhåll och reparation av programvara
 • Diagnostiska artiklar
 • Möbler för sjukvårdsändamål
 • Utrustning för operationssalar
 • Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
 • Byggnadsanläggning
 • EKG-apparater
 • Datortomografer ('CT scanner')
 • Apparatur för röntgenbehandling
 • Operationsbord
 • Diverse reparationer och underhåll
 • Byggnation av rum för röntgendiagnostik
 • Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård
 • Färdigställande byggnadsarbeten
 • Radioisotoper
 • Byggnadsinstallationsarbeten
 • Övriga icke-terapeutiska medel
 • Förberedande anläggningsarbeten
 • Programimplementation
 • Medicinsk apparatur och laboratorieapparatur, optisk apparatur och precisionsapparatur, ur, farmaceutiska produkter och tillhörande medicinska förbrukningsartiklar
 • Transformatorer
 • Endoskop
 • Isotopreagenser
 • Apparater för kontroll och provning
 • Telekommunikationssystem
 • Mätaravläsning
 • Apparatur för radiografi
 • Röntgenlaboratorier
 • Ombyggnadsarbete
 • Datorer och datamateriel
 • Instrumenterings- och styrsystem
 • Blod- och vätskevärmare
 • Installation av elkontrollutrustning
 • Sjukhussängar
 • Anestesiinstrument
 • Apparatur för anestesi och återupplivning
 • Operationsbelysning
 • Anestesi och återupplivning
 • System- och stödtjänster
 • Datortomografer ("CT scanner")
 • Telekommunikationsutrustning
 • Programvara och informationssystem
 • Kreditgivning
 • Strömbrytare
 • Varia
 • Diverse medicinsk apparatur
 • Medicinsk datautrustning
 • Datorsystem
 • Automatisk avgiftsbetalning
 • Blad
 • Inställbara sängar med motor
 • Golv- och plattläggning
 • Utrustning för immunanalys
 • Hjärtklaffar
 • Byggnation av kateterrum
 • Diagnoskits
 • Diagnostisk utrustning
 • Redundant anordning av oberoende skivminnen (RAID)
 • Cytometrar
 • Programkonfigurering
 • Apparatur för hjärtövervakning
 • Medicinska förbrukningsartiklar
 • Byggtekniska konstruktionstjänster
 • Termografer
 • Utrustning för medicinskt bruk för specifika ändamål i förpackningar (sets)
 • Diagnostiska system
 • Apparatur för endoskopi och endokirurgi
 • Ekokardiografer
 • Mikroskop
 • Apparatur för röntgenfluoroskopi
 • Kylskåp
 • Rivning och förberedande anläggningsarbeten
 • Rivning
 • Angiografilaboratorium
 • Stödtjänster för system
 • Kanyler
 • Bildbehandlings- och arkiveringssystem
 • Nätcentraler för Unix eller motsvarande
 • Stuckarbeten
 • Snickerimonteringar
 • Utrustning för elektrokirurgi
 • Utrustning för venpunktering och blodprovstagning
 • Linjära acceleratorer
 • Golvbeläggning och väggbeklädnad
 • Målning och glassättning
 • Arkitekttjänster avseende byggnader
 • Pipettställ
 • Diverse utrustning för dataregistrering
 • Utrustning för ultraljudsdiagnostik
 • Programvara för analys eller forskning
 • Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
 • Elektronisk detektorapparatur
 • Operativsystem
 • Parkeringsmätare
 • Militärfordon och tillhörande delar
 • Nätinfrastruktur
 • Internetnätverk
 • Installation av utrustning för bildåtergivning
 • Akustisk eller visuell signalutrustning
 • Medicinsk utbildning
 • Andningsmonitorer
 • Utbildningstjänster
 • TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
 • TV-utrustning och audiovisuell utrustning
 • Kyl- och frysutrustning
 • Övervakningscentral
 • Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning
 • Databassystem
 • Maskiner för biljettkontroll
 • Turbindelar
 • Specialdesign
 • EMG-apparater
 • Apparatur för hemodialys
 • Byggnation av sjukhusinrättningar
 • Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
 • Teknisk besiktning
 • Kort med integrerade kretsar
 • Kemianalysator
 • Arkitekttjänster avseende utbyggnader
 • Olika slag av kemiska produkter
 • Skolutrustning
 • Distributionstransformatorer
 • Anestesiutrustning
 • Kuvöser
 • Liggunderlag
 • Viskosimetrar
 • Frysar
 • Manöverenheter
 • Kläder för nukleärt och radiologiskt skydd
 • Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens
 • Utbildning av personal
 • IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
 • Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri
 • Operationsinstrument
 • Utrustning för extrakorporeal cirkulation
 • Övriga terapeutiska medel
 • Intravenösa vätskor
 • Arbetsstationer
 • Påhängsvagnar
 • Persondatorer
 • Magnetiska eller optiska läsare
 • Optiska läsare
 • Programvaruutvecklingstjänster för databas
 • Tandröntgen
 • Markeringspennor
 • Diverse transportutrustning och reservdelar
 • Installation av brandlarmssystem
 • Installation av inbrottssystem
 • Brytarkontakter
 • Dataterminaler
 • Bildskärmar
 • Infusionsartiklar
 • Operationshandskar
 • Vitaminer
 • Produkter för parenteral nutrition
 • Injektionslösningar
 • Maskin- och eltekniska ingenjörstjänster
 • Diverse byggnadstekniska tjänster
 • Skrivare och kurvskrivare
 • Underhåll och reparation av biljettautomater
 • Installation av radioterapiutrustning
 • Anläggningsarbeten för industribyggnader
 • Datorrelaterad utrustning
 • Kylskåp och frysar
 • Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar
 • Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
 • Arbeten med järnvägssignaler
 • Elektrotermiska apparater
 • Datanätstjänster
 • Installation av videoutrustning
 • TV-övervakningssystem
 • Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar
 • Antikroppar
 • Antiserum
 • Mikrobiologiska kulturer
 • Konsulttjänster för företagsanalys
 • Konsulttjänster för dataanalys
 • Trådlös telekommunikationsutrustning
 • Reagenser för urologi
 • MR-kameror
 • Datorer och skrivare
 • Scintigrafiutrustning
 • Reparation och underhåll av vagnpark
 • Programmering av system- och användarprogram
 • Diverse reservdelar
 • Arkitekt-, ingenjörs-, byggnads- och tillhörande tekniska konsulttjänster
 • Systemprogram
 • Anläggning för röntgendiagnostik
 • Säkerhetssystem
 • Telefonväxlar
 • Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television
 • Reparation och underhåll av maskiner
 • Tjänster rörande arkitektur, ingenjörsverksamhet, bygg- och anläggning, juridik och redovisning samt andra tjänster utförda av fackmän
 • Nålar för medicinskt bruk
 • Kärlproteser
 • Reparationer, underhåll och installationstjänster
 • Utrustning för hjärtkirurgi
 • Katetrar
 • Skalpeller och knivblad
 • Operationsteknik
 • Kirurgiska instrument
 • Hjärtproteser
 • Diverse tjänster
 • Lok
 • Underhåll och reparation av IT-programvara
 • Reparation och underhåll av lokomotiv
 • Växelriktare
 • Manöver- och styrsystem
 • Installation av trafiksignaler
 • Datorstyrsystem
 • Programkonsulttjänster
 • Programunderhåll
 • Datautbildning
 • Skakapparater och tillbehör
 • Oftalmologi
 • Kraftledningskablar
 • Diverse programvara och datorsystem
 • Kontorsmöbler
 • Professionella datorrelaterade tjänster
 • Tekniskt datastöd
 • Maskiner och apparater för provning och mätning
 • Diverse datautrustning
 • Autoklaver
 • Modernisering av telefonväxlar
 • Farmaceutiska artiklar
 • Urinpåsar
 • Operationslampor
 • Apparatur för understöd av hjärtfunktioner
 • Parkeringstjänster
 • Etylalkohol
 • Glas
 • Utrustning för kardiovaskulära ändamål
 • Servrar
 • Nätservrar
 • Underhåll av trafikljus
 • Medicinska informationssystem
 • Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
 • Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler
 • Kirurgiska häftklammer
 • Utrustning för urologisk undersökning
 • Tjänster för lokalt datanät
 • Nätkomponenter
 • Kommunikationskablar
 • Optiska fiberkablar
 • Datatransmissionskablar
 • Programutveckling
 • Distributionslådor
 • Telefonkablar
 • Telekommunikationskablar
 • Lågspänningskabel
 • Medelspänningskabel
 • Signalkabel
 • Koaxialkablar
 • Möbler för medicinska ändamål, utom sängar och bord
 • Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong
 • Bord för medicinska ändamål
 • Rullstolar
 • Utrustning för infusion
 • Nätreläer
 • Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
 • Gasbefuktare
 • Ångturbiner
 • Installation av turbiner
 • Återanvändningsbart materiel
 • Andningsapparater för medicinskt bruk
 • Farmaceutiska lösningar

Kontakt

Postadress

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Polen

Telefon: +48 228708079

Fax: +48 228708090